Kisokos

KEHOP -2.1.4  – Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program:

Az egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító rendszerek kiépítésével és a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához kapcsolódó projektek megvalósítása – szakaszolt projektek

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján a szakaszolt projekt fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2007-2013. programozási időszakban, második szakasza a 2014-2020. programozási időszakhoz köthető pénzügyi keret terhére valósul meg és kerül finanszírozásra.

A KEHOP prioritásai:

– a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás

– települési vízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése

– hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések

– természetvédelmi és élővilág védelmi fejlesztések

– a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás

– energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása

Ivóvízellátás biztonságának javítása komponens:

A jelen pályázat keretében nyújtható támogatás a közműves vízellátás biztonságának javítása céljából a kockázatot jelentő súlyosan veszélyeztetett vízbázis kiváltását, vagy az ellátási biztonság kellő mértékű javulását eredményező technológia alkalmazását, illetve a közműves vízellátás helyreállítását, vagy a nem közüzemi vízbázis, vízmű kiváltását biztosító fejlesztések előkészítését, ill. megvalósítását segíti.

Irányító Hatóság (IH):

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága, melynek feladata a KEOP stratégiai irányítása, a program végrehajtásának felügyelete és szabályszerűségének biztosítása.

Kedvezményezett:

A Támogatási Szerződést aláíró projektgazda, vagyis a támogatásban részesült pályázó, akivel a támogató Támogatási Szerződést köt.

Kifizető Hatóság (KH):

A tagállam által a kifizetési kérelmek összeállítására, és benyújtására és az Európai Bizottságtól érkező kifizetések fogadására kijelölt szervezet. A Kifizető Hatóság Magyarországon – minden Operatív Program vonatkozásában – a Pénzügyminisztérium.

Közreműködő Szervezet (KSz):

Az operatív programok végrehajtásának adminisztratív, pénzügyi feladatait ellátó szervezet, melynek feladatai az irányító hatóság és a közreműködő szervezet közötti együttműködési megállapodásban kerülnek rögzítésre.